محتوای الکترونیکی فن آوری اطلاعات در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

ارائه و برگزاری دوره های مجازی فن آوری اطلاعات، ویژه کارکنان دولت (بر اساس بخشنامه شماره 145099 صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، توسط این شرکت.