واحد آموزش مجازی

برگزاری آزمون الکترونیکی از جمله راهکارهایی برای تسهیل امور آموزشی در سازمان ها می باشد که شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ سال های زیادی است در این زمینه فعالیت دارد.