واحد آموزش مجازی

کلاس مجازی و وب کنفرانس از بهترین راه حل های سازمانی در جهت الکترونیکی کردن امور آموزشی در سازمان ها محسوب می گردد که شرکت آرنگ در این زمینه فعالیت های گسترده ای داشته و آماده کمک به سازمان ها برای تحقق اهدافشان می باشد.