واحد اتوماسیون آموزش

یکی از بزرگترین چالش های موجود در واحد آموزش سازمان ها عدم امکان مدیریت و پایش اطلاعات آموزشی به دلیل نبود یک سیستم واحد در مجموعه می باشد. در جهت رفع این مشکل مجموعه سیستم های مدیریت آموزش آرنگ تحت عنوان سیستم جامع آموزش منابع انسانی (جام) را می توان به عنوان راهکاری جامع در سازمان استفاده نمود.