واحد اتوماسیون آموزش

امكان ارتباط پرسنل سازمان با واحد آموزش سازمان و دسترسی به اطلاعات آموزشی از جمله نیازهای آموزشی یك سازمان می باشد.