واحد نیازسنجی آموزشی

یکی از مهمترین نیازهای سازمان، تهیه استانداردهای آموزشی مشاغل ( پستهای سازمانی ) منطبق با شرح وظایف و شایستگی‌ های مورد نیاز شغل و شاغل می باشد. با تدوین استاندارد آموزشی یک شغل، می توان دریافت که هر فرد با توجه به شغل سازمانی برای انجام شرح وظایف محوله به نحو شایسته چه دانش‌ها، مهارت‌ها و توانایی‌هایی لازم دارد و برای به دست آوردن این مهارت ها نیاز به گذراندن چه دوره هایی می باشد.