واحد نیازسنجی آموزشی

نقش استاندارد بين المللی ISO 10015، فراهم آوردن راهنمايی جهت ياری رساندن به سازمان ها جهت نظارت و بهبود فرايند آموزش از طريق شناسايی و تحلیل نیازهای آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، اجرای آموزش و ارزشیابی نتایج آموزش به منظور دستيابی به اهداف آن مي باشد. اين استاندارد بر نقش كمك رسانی آموزش در بهبود مداوم تاكيد دارد و هدف آن كمك به سازمان ها در امر سرمايه گذاری اثربخش تر و كاراتر آموزش است.