واحد نیازسنجی آموزشی

یکی از مهمترین نیازهای یک سازمان، تدوین شناسنامه مشاغل سازمانی و تعیین استاندارهای آموزشی منطبق با شایستگی‌های مورد نیاز شغل و شاغل است. با تدوین اطلاعات و تجزیه و تحلیل مشاغل می توان دریافت که هر شغل چه وظایفی را شامل می‌شود و برای احراز و انجام شایسته آن چه دانش‌ها، مهارت‌ها و توانایی‌هایی لازم است.