واحد اتوماسیون آموزش

هدف آموزش مجـازی، ارتقـای دانش و مهارت‌های نیروی انسانی برای کارمندانی است که وقت کافی برای حضور در کلاس‌ها به روش سنتی ندارند. در این روش هزینه‌های رفت و آمد و هزینه استاد به شدت کاهش می‌یابد و قدرت مالی سازمان نیز برای آموزش تعداد بیشتری از کارمندان، افزایش می‌یابد.