استقرار استاندارد (ISO 10015)

نقش استاندارد بین المللی ISO10015، فراهم آوردن راهنمایی جهت یاری رساندن به سازمان ها جهت نظارت و بهبود فرآیند آموزش از طریق شناسایی و تحلیل نیاز های آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، اجرای آموزش، ارزشیابی نتایج آموزش به منظور دستیابی به اهداف آن می باشد. این استاندارد بر نقش کمک رسانی آموزش در بهبود مداوم تاکید دارد و هدف آن کمک به سازمان ها در امر سرمایه گذاری اثربخش تر و کاراتر آموزش است.

مزایای استقرار استاندارد ISO 10015 در سازمان

ایجاد نگرش و تفکر سیستمی نسبت به اجرای فرآیند آموزش در سازمان
ایجاد فرآیند آموزش نظام مند و ساختار یافته جهت بهبود توانمندی منابع انسانی
به روز کردن سیستم مدیریت آموزش و توسعه فرهنگ بهبود مستمر در سازمان
ایجاد اطمینان مشتریان از صلاحیت، شایستگی و مهارت کارکنان سازمان

ISO10015-2

مراحل استقرار استاندارد ISO 10015 در سازمان

طراحی آیین نامه های آموزشی
طراحی شاخص های پایش فرآیند آموزش
استقرار مستندات تدوین شده و نظارت بر اجرای مستندات
ممیزی داخلی جهت استقرار استاندارد
رفع عدم انطباق ها و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
ممیزی نهایی جهت دریافت استاندارد

ISO10015-1