نیازسنجی آموزش مشاغل

بدون شک یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، منابع انسانی می باشد. این مهم ممکن نخواهد شد مگر اینکه این منبع ارزشمند، آموزش های مناسب و هدفمند دریافت کند. به همین علت، در اختیار داشتن شناسنامه آموزشی مشاغل، یکی از با ارزشترین دارایی های هر سازمانی محسوب می گردد. در شناسنامه آموزشی هر شغل علاوه بر تدوین شرح وظایف، شایستگی های مورد نیاز برای انجام هر وظیفه تعیین گردیده و دوره های آموزشی تامین کننده آن شایستگی ها نیز تعریف میشود. ارتباط شایستگی ها در حیطه های دانش، مهارت و توانایی، با هر یک از شرح وظایف، مدیریت عملکرد نیروی انسانی را هدفمند نموده و معیارهای استانداردی برای ارزشیابی عملکرد فراهم مینماید. شناسنامه آموزشی جامع مشاغل که از طریق دقیق ترین و کاربردی ترین الگوها و روش های روز جهان تدوین شده باشد، زیربنای محکم و قابل اعتمادی برای سراسر چرخه آموزش و بهسازی منابع انسانی یک سازمان خواهد بود.

مورد استفاده در فعالیت های مختلف منابع انسانی و آموزش

برنامه ریزی نیروی انسانی ، طراحی مشاغل ، نیازسنجی آموزشی کارکنان ، برنامه ریزی آموزشی ، توسعه مسیر شغلی ، طبقه بندی مشاغل ، جانشین پروری ، توسعه مسیر شغلی

منابع ، مدل ها و رویکردها

تجزیه و تحلیل سازمان

(Organization Analysis)

تحلیل و شناسایی چشم اندازها، ماموریت ها، اهداف، سیاست ها و برنامه های سازمان تحلیل و شناسایی استراتژی ها، خط مشی ها بر اساس مدل های SWOT  و PEST شناسایی شایستگی های سازمانی متناسب با اهداف سازمان تعیین مدل شایستگی کارکنان بر اساس مدل های   Robins  و Posdcorb

تجزیه و تحلیل شاغل

(Individual Analysis)

تعیین شایستگی های فردی بر اساس شایستگی های پست سازمانی تعیین نیازهای آموزشی بر اساس تطبیق نیازهای شغلی با دوره های گذرانده هیه و تدوین شناسنامه آموزشی کارکنان تعیین اولویت دوره های مورد نیاز

تجزیه و تحلیل شغل

(Job Analysis)

بررسی و شناسایی شرح وظایف مشاغل و شرایط احراز آن ها تدوین شایستگی های مورد نیاز مشاغل بر اساس مدل KSA و سطوح شغلی شناسایی نیازهای آموزشی متناسب با شایستگی های مورد نیاز مشاغل تعیین ارتباط نیازهای آموزشی مشاغل با شایستگی ها و اولویت بندی آن ها

اهداف عملیاتی طرح

جهت گیری هدفمند فعالیت های آموزشی ، نظام مند شدن برگزاری آموزش های کاربردی ، افزایش انگیزه کارکنان در فعالیت های آموزشی ، جامعیت آموزش ها در تمامی سطوح شغلی ، افزایش کارایی و اثر بخشی آموزش ها ، تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان ، مکانیزه سازی فرآیند استانداردسازی مشاغل

بانک صنعت و معدن

تدوین استاندارد آموزشی ۲۵۰ شغل سازمانی

شرکت گروه مپنا

تدوین استاندارد آموزشی ۷۰۰ شغل سازمانی

شرکت نفت سپاهان

تدوین استاندارد آموزشی ۲۰۰ شغل سازمانی

شرکت پارس ژنراتور

تدوین استاندارد آموزشی ۵۰۰ شغل سازمانی

شهرداری کل کشور

تدوین استاندارد آموزشی ۳۰۰۰ شغل سازمانی

پست بانک ایران

تدوین استاندارد آموزشی ۵۸ شغل سازمانی

آلمینیوم ایران

تدوین استاندارد آموزشی ۷۰۰ شغل سازمانی

توزیع نیروی برق شیراز

تدوین استاندارد آموزشی ۷۰۰ شغل سازمانی

بانک تجارت

تدوین استاندارد آموزشی ۳۰۰ شغل سازمانی

شرکت-بارزگانی-دولتی-ایران

تدوین استاندارد آموزشی ۴۵۰ شغل سازمانی

تسکو

تدوین استاندارد آموزشی ۴۵۰ شغل سازمانی