back5

سیستم جامع آموزش منابع انسانی (جام) با هدف مدیریت فرآیندهای آموزش در سازمان ها شامل ‌نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، مدیریت اجرایی آموزش و ارزشیابی اثربخشی آموزشی منطبق با استاندارد ISO10015 و هماهنگ با نظام جامع آموزش کارکنان طراحی گردیده است.

jam-pic

نیازسنجی آموزشی مشاغل

تعریف چارت سازمانی و رده های سازمانی تعریف رسته ها و رشته های شغلی و پست های سازمانی تعریف شرح وظایف مشاغل و شرایط احراز هر شغل تعریف توانمندی ها و استانداردهای مهارت هر شغل تعریف انواع آموزش ها و انواع طبقه بندی دوره ها تعریف پودمان ها و دوره های آموزشی ثبت استانداردهای آموزشی مشاغل ثبت توانمندی های (دانش، نگرش، مهارت) هر دوره اولویت بندی دوره ها تعریف اهداف رفتاری دوره ها

jam-pic

نیازسنجی آموزشی مشاغل

تعریف چارت سازمانی و رده های سازمانی تعریف رسته ها و رشته های شغلی و پست های سازمانی تعریف شرح وظایف مشاغل و شرایط احراز هر شغل تعریف توانمندی ها و استانداردهای مهارت هر شغل تعریف انواع آموزش ها و انواع طبقه بندی دوره ها تعریف پودمان ها و دوره های آموزشی ثبت استانداردهای آموزشی مشاغل ثبت توانمندی های (دانش، نگرش، مهارت) هر دوره اولویت بندی دوره ها تعریف اهداف رفتاری دوره ها

نیازسنجی آموزشی مشاغل

تعریف چارت سازمانی و رده های سازمانی تعریف رسته ها و رشته های شغلی و پست های سازمانی تعریف شرح وظایف مشاغل و شرایط احراز هر شغل تعریف توانمندی ها و استانداردهای مهارت هر شغل تعریف انواع آموزش ها و انواع طبقه بندی دوره ها تعریف پودمان ها و دوره های آموزشی ثبت استانداردهای آموزشی مشاغل ثبت توانمندی های (دانش، نگرش، مهارت) هر دوره اولویت بندی دوره ها تعریف اهداف رفتاری دوره ها

jam-pic

نیازسنجی آموزشی مشاغل

تعریف چارت سازمانی و رده های سازمانی تعریف رسته ها و رشته های شغلی و پست های سازمانی تعریف شرح وظایف مشاغل و شرایط احراز هر شغل تعریف توانمندی ها و استانداردهای مهارت هر شغل تعریف انواع آموزش ها و انواع طبقه بندی دوره ها تعریف پودمان ها و دوره های آموزشی ثبت استانداردهای آموزشی مشاغل ثبت توانمندی های (دانش، نگرش، مهارت) هر دوره اولویت بندی دوره ها تعریف اهداف رفتاری دوره ها

jam-pic

نیازسنجی آموزشی مشاغل

تعریف چارت سازمانی و رده های سازمانی تعریف رسته ها و رشته های شغلی و پست های سازمانی تعریف شرح وظایف مشاغل و شرایط احراز هر شغل تعریف توانمندی ها و استانداردهای مهارت هر شغل تعریف انواع آموزش ها و انواع طبقه بندی دوره ها تعریف پودمان ها و دوره های آموزشی ثبت استانداردهای آموزشی مشاغل ثبت توانمندی های (دانش، نگرش، مهارت) هر دوره اولویت بندی دوره ها تعریف اهداف رفتاری دوره ها

نیازسنجی آموزشی مشاغل

تعریف چارت سازمانی و رده های سازمانی تعریف رسته ها و رشته های شغلی و پست های سازمانی تعریف شرح وظایف مشاغل و شرایط احراز هر شغل تعریف توانمندی ها و استانداردهای مهارت هر شغل تعریف انواع آموزش ها و انواع طبقه بندی دوره ها تعریف پودمان ها و دوره های آموزشی ثبت استانداردهای آموزشی مشاغل ثبت توانمندی های (دانش، نگرش، مهارت) هر دوره اولویت بندی دوره ها تعریف اهداف رفتاری دوره ها

jam-pic

نیازسنجی آموزشی مشاغل

تعریف چارت سازمانی و رده های سازمانی تعریف رسته ها و رشته های شغلی و پست های سازمانی تعریف شرح وظایف مشاغل و شرایط احراز هر شغل تعریف توانمندی ها و استانداردهای مهارت هر شغل تعریف انواع آموزش ها و انواع طبقه بندی دوره ها تعریف پودمان ها و دوره های آموزشی ثبت استانداردهای آموزشی مشاغل ثبت توانمندی های (دانش، نگرش، مهارت) هر دوره اولویت بندی دوره ها تعریف اهداف رفتاری دوره ها

jam-pic

نیازسنجی آموزشی مشاغل

تعریف چارت سازمانی و رده های سازمانی تعریف رسته ها و رشته های شغلی و پست های سازمانی تعریف شرح وظایف مشاغل و شرایط احراز هر شغل تعریف توانمندی ها و استانداردهای مهارت هر شغل تعریف انواع آموزش ها و انواع طبقه بندی دوره ها تعریف پودمان ها و دوره های آموزشی ثبت استانداردهای آموزشی مشاغل ثبت توانمندی های (دانش، نگرش، مهارت) هر دوره اولویت بندی دوره ها تعریف اهداف رفتاری دوره ها

نیازسنجی آموزشی مشاغل

تعریف چارت سازمانی و رده های سازمانی تعریف رسته ها و رشته های شغلی و پست های سازمانی تعریف شرح وظایف مشاغل و شرایط احراز هر شغل تعریف توانمندی ها و استانداردهای مهارت هر شغل تعریف انواع آموزش ها و انواع طبقه بندی دوره ها تعریف پودمان ها و دوره های آموزشی ثبت استانداردهای آموزشی مشاغل ثبت توانمندی های (دانش، نگرش، مهارت) هر دوره اولویت بندی دوره ها تعریف اهداف رفتاری دوره ها

گستره محصولات و خدمات شرکت در حوزه آموزش منابع انسانی

سرعت در بارگزاری

برترین پورتال جامع

سرعت در بارگزاری

برترین پورتال جامع

چارت نموداری

مدیریت یک پارچه